ai là tác giả của bình ngô đại cáo

Vụ sự không tương đồng thân thích Nguyễn  Trãi và Lương Đăng-2 hero phụ trách móc Ủy ban Nhà nước về biên soạn thảo Lễ nhạc thời Hậu Lê được đời ni trình diễn giải bám theo những cơ hội không giống nhau.

Bạn đang xem: ai là tác giả của bình ngô đại cáo

Đầu tiên Cavenui lôi sử rời khỏi chép vẫn. ĐVSKTT-Bản kỷ- quyển XIX, tệp tin pdf tải về được kể từ trang viethoc, tìm kiếm Lương Đăng rời khỏi tức thì những vấn đề cần thiết tìm  (loại cút 2 tin cậy tương quan cho tới ông Lương Đăng Quang)

Đinh Tỵ, Thiệu Bình năm loại tư (1437)

Sai Hành khiển Nguyễn Trãi và Lỗ cỗ Ty giám Lương Đăng đốc suất thực hiện loan giá bán, nhạc khí, dạy dỗ tập luyện nhạc múa

Hành khiển Nguyễn Trãi dưng phiên bản vẽ khánh đá và tâu rằng

“Kể rời khỏi, đời loàn người sử dụng võ, thời bình chuộng văn. Nay thực sự khi nên thực hiện Lễ Nhạc. Song không tồn tại gốc thì ko thể tại vị, không tồn tại văn thì ko thể tồn tại. Hòa bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc.

Thần vâng chiếu biên soạn nhạc, không đủ can đảm ko dốc không còn tâm mức độ. Nhưng vì như thế học tập thuật nông cạn, kiêng dè rằng trong vòng thanh luật , khó khăn được hợp lý. Xin hoàng thượng yêu thương nuôi muôn dân, nhằm vùng thôn thôn không hề giờ đồng hồ ân oán hận buồn kêu ca, như vậy mới nhất ko rơi rụng loại gốc của nhạc”.

Vua tán tụng ngợi và tiêu thụ. Sai công nhân đá thị trấn Giáp Sơn lấy đá ở núi Kinh Chủ nhằm thực hiện.

….

Tháng 5, Hành khiển Nguyễn Trãi tâu rằng:

“Mới rồi, bọn thần cùng theo với Lương Đăng hiệu tấp tểnh nhã nhạc, tuy nhiên con kiến giải của thần rất khác với Lương Đăng, thần xin xỏ trả lại việc làm được sai”.

Trước cơ Thái Tổ sai Nguyễn Trãi tấp tểnh rời khỏi quy định nón áo, còn chưa kịp thực hiện. Đến phía trên, Lương Đăng dưng sớ thư đại ý nói:

“Về lễ thì sở hữu lễ đại triều và lễ thông thường triều. Tế trời, cáo miếu, ngày thánh tiết, ngày chủ yếu đám, thì thực hiện lễ đại triều, nhà vua đem áo cổn, group nón miện, lên ngồi ngai vàng báu, trăm quan lại đều đem triều phục group nón chầu. Còn những ngày mồng một, ngày rằm hằng mon thì ngọc hoàng đem áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi ngai vàng báu, trăm quan lại đều đem công phục, group nón.

Lễ thông thường triều thì nhà vua đem áo bào vàng, group nón xung thiên, ngồi sập vàng, trăm quan lại đem thông thường phục cổ hình tròn, group nón rơi đen sì. Về nhạc thì sở hữu nhạc tế Giao, nhạc tế Miếu, nhạc tế Ngũ tự động, nhạc cứu giúp Khi sở hữu nhật thực, nguyệt thực, nhạc đại triều, nhạc thông thường triều, nhạc cửu tấu Khi đại yến, nhạc người sử dụng vô cung, ko thể người sử dụng đồng loạt được. Về lỗ cỗ đại giá bán, như xe pháo kiệu thì sở hữu quốc lộ, tượng lộ, mã lộ, sở hữu cửu long dư, thất long dư, sở hữu cỗ liễn, sở hữu phi liễn; về nghi hoặc trượng thì sở hữu kim qua chuyện, phủ, việt, chàng, phướn, tinh ma kỳ, mao tiết, chương phiến, long ngũ phượng. Số ngựa đóng góp vô xe pháo và số lực lượng bám theo hầu cũng đều sở hữu quy tấp tểnh cả,thần ko thể chép không còn được”.

Thư ấy kéo lên, vua sai Lương Đăng tấp tểnh rời khỏi những quy định. Đăng nhân cơ kéo lên quy định về nón áo và nhạc khí. Đại nhằm, quy định bởi Đăng và Trãi tấp tểnh rời khỏi phần nhiều không phù hợp nhau, những chổ bàn về con số, trọng lượng những nhạc khí có rất nhiều điều ngược nhau, tuy nhiên trình diễn cũng không giống nhau, vì vậy Trãi xin xỏ mất việc cơ.

….

Tháng 8

Trung quá Bùi Cầm Hổ tâu rằng:

“Bệ hạ đăng vương cho tới ni, hoặc thay cho thay đổi quy tắc cũ của Thái Tổ, như Lỗ cỗ ty đồng giám Lương Đăng,

Tiên đế nghĩ rằng người tương đối nắm rõ, dùng để làm Nội nhân phó chưởng, sau thấy hắn khúm núm, ko thể thân thiết được, đã cho ra thực hiện văn group. Nay lại thấy hắn thực hiện quan lại xin xỏ hoàng thượng suy nghĩ lại”.

….

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới nhất phỏng bám theo quy định ở trong phòng Minh tuy nhiên thực hiện.

Trước Đăng và Nguyễn Trãi vẫn vâng mệnh biên soạn tấp tểnh nhã nhạc. Trong số đó, nhạc phía trên sở hữu 8 loại thanh âm như: trống trải keo dán rộng lớn, khánh chùm, chuông chùm, bịa đặt những loại đàn cố kỉnh, đàn Fe, sênh, quản ngại,thược, chúc ngữ, huân trì. Nhạc ở bên dưới năng lượng điện thì sở hữu phương hưởng trọn treo, khống hầu.

….

Tháng 11

Ban tía những nghi tiết mới nhất tấp tểnh lại trong những dịp lễ thánh tiết, chính đại quang minh, sóc vọng, thông thường triều đại yến .

Trước cơ, vua sai Lương Đăng tấp tểnh những nghi tiết đại triều, cho tới phía trên hoàn thành xong kéo lên. Vua bái yết Thái miếu, những quan lại đem triều phục thực hiện lễ bám theo nghi tiết mới nhất chính thức kể từ phía trên.

Bọn Hành khiển Nguyễn Trãi, Tham tri bạ tịch Nguyễn Truyền, Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham nghị Nguyễn Liễu dưng sớ tâu rằng:

“Muốn chế tạo ra lễ nhạc, nên đợi sở hữu người rồi hãy thực hiện, được như Chu Công thì sau mới nhất không tồn tại lời nói chê trách móc. Nay sai kẽ thái giám Lương Đăng thường xuyên tấp tểnh rời khỏi lễ nhạc, chẳng nhục cùng với nước lắm sao!

Vả lại, quy định lễ nhạc của hắn là bịp vua lừa bên dưới, ko phụ thuộc vào đâu cả, như tấn công trống trải là báo giờ rời khỏi chầu triều sớm, ni vua rời khỏi chầu rồi mới nhất tấn công.Theo quy định xưa, Khi vua rời khỏi, thì mặt mũi miêu tả tấn công chuông hoàng công cộng, rồi năm chuông mặt mũi hữu ứng bám theo, khi vua vô tấn công chuông chưng tân rồi năm chuông cũng ứng bám theo. Nay vua rời khỏi chầu, tấn công 108 giờ đồng hồ chuông, này là số đợt điểm tràng phân tử ở trong phòng sư. Nếu bám theo quy định ở trong phòng Minh, thì Khi vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên sở hữu ngai vàng báu, ni có duy nhất một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì kiêng dè ko yên ổn, bịa đặt cả nhị loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?. Làm xe pháo thì đằng trước sở hữu diềm, phí a đằng sau xuất hiện. Nay lại xuất hiện đằng trước, quy định xưa thực hiện như vậy hoặc sao?. Khi vua rời khỏi thì sở hữu hô thét, Khi vô thì sở hữu thu dẹp, này là quy tấp tểnh của nghi hoặc lễ. Nay quan lại coi cửa ngõ xướng tâu từng việc hoàn thành, những quan lại lùi rời khỏi, vua con cái ngồi tuy nhiên người thu dẹp vẫn la thét dọn dẹp và sắp xếp là làm công việc sao?. Vả lại, Đăng là đứa thái giám, thần trộm lấy thực hiện ngờ lắm”.

Đăng tâu: “Thần không tồn tại tri thức, ko biết quy định cổ, những nghi tiết hiện nay đã thực hiện, chỉ nom cả vô nắm rõ của thần tuy nhiên thôi, còn phát hành hay là không là quyền của hoàng thượng, thần đâu dám thường xuyên quyền”.

Nguyễn Liễu tâu rằng: “Từ xưa đến giờ ko khi nào sở hữu cảnh thái giám thường xuyên tiêu hủy thiên hạ như vậy này”.

Đinh Thắng kể từ vô bước rời khỏi, mắng rằng:

“Hoạn quan lại làm cái gi tuy nhiên tiêu hủy thiên hạ? Nếu tiêu hủy thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”.

Cuối nằm trong nên giao phó Liễu cho tới hình quan lại xét căn vặn. Án xử hoàn thành, tội xứng đáng chém, tuy nhiên được mệnh lệnh riêng biệt, cho tới quí chử vô mặt mũi, hành hạ rời khỏi châu xa xăm.

…. Hết chép.

Xem thêm: tô hoài là ai

Các ngôi nhà văn hóa truyền thống nội địa gần như là thống nhất cùng nhau rằng, vô vụ sự không tương đồng này, hero dân tộc-nhà văn hóa truyền thống rộng lớn Nguyễn Trãi thay mặt đại diện cho tới phái bảo đảm văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, còn thái giám Lương Đăng thay mặt đại diện cho tới phái văn hóa truyền thống lai căng, vọng nước ngoài, ví dụ là vọng Tàu chán ghét.

Ví dụ vài ba chủ ý như sau:

Kiều Văn

Nguyễn Trãi còn là một người am tường về music. Ông được vua Lê Thái Tông giao phó cho tới trách nhiệm cùng theo với Lương Đăng biên soạn rời khỏi quốc nhạc và lễ nhạc của triều đình. Ông sở hữu một ngôi nhà trương rất là sáng sủa suốt: quốc nhạc Đại Việt nên được kiến thiết bên trên nền tảng music dân tộc bản địa truyền thống lâu đời của Đại Việt… Trong Khi cơ Lương Đăng lại thể hiện một ngôi nhà trương rất là ngu xuẩn: lấy quốc nhạc có trước của Trung Hoa thực hiện quốc nhạc của nước ta! Nguyễn Trãi khốc liệt phản đối ngôi nhà trương ấy, vì thế xẩy ra xích míc ko thể hoà giải được với Lương Đăng. Rốt cuộc Nguyễn Trãi xin xỏ tách triều về trí sĩ ở Côn Sơn.

http://newvietart.com/index4.912.html

GS Trần Quốc Vượng

Nhưng cuộc tranh biện thân thích Nguyễn Trãi và Lương Đăng về sự biên soạn nhạc cung đình, sự sự không tương đồng chủ ý thâm thúy thân thích nhị người, việc Nguyễn Trãi xin xỏ rrút ngoài các việc biên soạn nhạc, việc Lương Đăng trọn vẹn tế bào phỏng nhạc thể và nhạc cụ triều Minhtrong việc biên soạn nhạc cung đình triều Lê vẫn khắc ghi một sự thay đổi vô sự tiến thủ triển của biểu hiện nhị vẹn toàn văn hoá thân thích cung đình và dân gian dối. Nhà Lê nhất là kể từ đời Lê Thánh Tông (1460-1497), về chủ yếu trị thì gia tăng chính sách TW tập luyện quyền theo phía thường xuyên chế, về tư tưởng thì theo phía duy nhất Nho giáo,bài bác xích Phật, Đạo và tín ngưỡng dân gian dối, về văn hoá thì xa xăm tách vốn liếng liếng dân gian…

http://thuvien.maivoo.com/Nhan-Vat-Lich-su-c16/Nguyen-Trai-trong-boi-canh-van-hoa-viet-nam-d3874

GS Trần  Văn Khê

Trong khi thao tác làm việc với Lương Đăng có rất nhiều điểm sự không tương đồng giữa 2 con người. Lương Đăng sở hữu ý chép hắn lại những qui tấp tểnh nhạc cung đình ở trong phòng Minh, đề ra 2 dàn nhạc Đường Thượng Chi Nhạc tấu bên trên hoàng cung, và Đường Hạ Chi Nhạc tấu bên dưới sảnh đình. Dàn Đường Thượng Chi Nhạc bao gồm 8 loại nhạc khí thuộc sở hữu 8 âm (Bát âm) tương tự như dàn nhạc Triều Hạ Yến Hưởng Chi Nhạc ở trong phòng Minh, chỉ không giống số nhạc khí được sử dụng vô biên chế.

Nguyễn Trãi đem dầu lắc đầu với cơ hội sắp xếp của Lương Đăng, không chỉ có trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc. Nhưng Khi hành lễ thì các cụ thể vô cơ hội tấu nhạc có rất nhiều điểm cực kỳ sai, Nguyễn Trãi với việc tán thành của một vài quan lại vô triều đình như Tham Tri Bạ Tịch, Nguyễn Tuyền, những quan lại Đào Công Soạn, Nguyễn Văn Huyến, Tham Nghị Nguyễn Liễu, vẫn dưng sớ….

Khi xưa vì như thế một Lương Đăng tuy nhiên nhạc cung đình ngôi nhà Lê ko được kiến thiết vững chãi. Ngày ni, trong mỗi việc tổ chức triển khai music bên trên nước Việt, tất cả chúng ta cũng nên rời nhằm chớ sở hữu những “Lương Đăng” vọng nước ngoài và khinh thường nhạc truyền thống cổ truyền nước Việt Nam.

http://ab11.violet.vn/entry/showprint/entry_id/5861983

Nhà văn Trần Thị Trường:

Đọc lại lịch sử hào hùng thời Lê, tao thấy Nguyễn Trãi và Lương Đăng, người thì dưng nhạc mới nhất phỏng bám theo quy định ở trong phòng Minh (Trung Hoa), người thì thực hiện mới nhất bên trên hạ tầng loại cũ đem cốt cơ hội truyền thống lâu đời dân tộc bản địa. Những gì Nguyễn Trãi thể hiện muôn thuở được ghi nhớ, những gì Lương Đăng thực hiện mới nhất tuy nhiên rơi rụng gốc đã biết thành tẩy chay và quên lãng.

http://chodoxua.vn/showthread.php/51520-B%E1%BA%A3n-s%E1%BA%AFc-Vi%E1%BB%87t-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-quot-th%E1%BA%A3m-h%E1%BB%8Da-quot-ngo%E1%BA%A1i-lai

Nếu địa thế căn cứ vô Nguyễn Trãi từng cáo: phong tục Bắc-Nam cũng không giống, địa thế căn cứ vô việc ông thực hiện nhiều thơ Nôm, địa thế căn cứ vô lòng tin ái quốc ko thể phản chưng ở ông, địa thế căn cứ vô cụ thể dưng khánh đá thì rất có thể suy nghĩ tựa như những ngôi nhà văn hóa truyền thống liệt kê phía trên. Tuy nhiên những địa thế căn cứ này sẽ không thể hiện tại thẳng vô vụ giành cãi, nên sở hữu ngôi nhà nghiên cứu và phân tích lại sở hữu chủ ý không giống.

Sử gia song lập Tạ Chí Đại Trường viết:

Sự xung đột thân thích nho thần và thái giám có những lúc tiếp cận khu vực khôi hài điếng người như vô mẩu truyện xẩy ra bên dưới triều Càn Long vẫn kể. Tuy nhiên sự coi thường miệt của nho thần cũng dẫn theo phản xạ của thái giám trong khi thấy những người dân cơ sở hữu trở nên con kiến vượt lên trước quắt queo, thiếu hiểu biết nhiều cả lí lẽ thông thường. Trong cuộc giành chấp về lễ nhạc thân thích group Nguyễn Trãi và Lương Đăng (1437), Tham nghị Nguyễn Liễu chê thái giám ko đầy đủ kĩ năng, thiếu hiểu biết nhiều quy tắc xưa (như của Chu Công), quy tắc ni (như ở trong phòng Minh), nên thực hiện sai chéo cả. Lương Đăng, với ý kiến thời buổi này thì chắc chắn rằng tuân theo “tinh thần dân tộc bản địa sở hữu sáng sủa tạo” chế phát triển thành, nên nhún nhường xin xỏ dành riêng quyền đưa ra quyết định cho tới vua. Nguyễn Liễu kiêng dè Thái Tông nghe lời nói, ngay tắp lự phản kháng trước: “Từ xưa đến giờ ko khi nào sở hữu cảnh thái giám tiêu hủy thiên hạ như vậy này”. Thế là giành chấp tổ chức triển khai văn hoá trở nên sự kèn cựa huỷ báng riêng lẻ tập luyện thể. Đinh Thắng kể từ vô bước rời khỏi mắng: “Hoạn quan lại làm cái gi tuy nhiên tiêu hủy thiên hạ? Nếu tiêu hủy thiên hạ thì chém đầu ngươi trước”. Ông văn quan lại nhiều sự hoặc chữ, hú vía vì như thế bay không bị chém đầu, tuy nhiên đem chữ quí vô mặt mũi, những ngày tàn nằm tại châu xa xăm hẳn nên ăn năn về cơn cường ngạnh bảo đảm an toàn Thánh giáo của tôi. Cũng nên chú ý rằng Đinh Thắng là kẻ vẫn sở hữu lòng can ngăn Nguyễn Trãi chớ đem Thị Lộ vô cung thực hiện vây cánh, hành vi vẫn khiến cho ông thái giám này bị tiêu diệt (1442) bám theo ông Hành khiển đối thủ cạnh tranh vô cuộc giành cãi bên trên.

(Sử Việt phát âm vài ba quyển-Tạ Chí Đại Trường)

http://vcomtech.net/vn/index.php?option=com_content&view=article&id=954:s-vit-c-vai-quyn-4&catid=38:lichsuvietnam&Itemid=527

Chính sử quan lại cũng trầm trồ ngầm đứng về phía Trần, tức thị xung đột ko nên chỉ phía trên tột đỉnh quyền hành mà còn phải ở đám văn quan lại gốc trung châu tự động phụ ở kỹ năng Nho hoá cao hơn nữa, và group văn quan lại gốc Lam Sơn đem dấu tích phiên bản xứ rộng lớn. Nổi nhảy là việc giành chấp về quy tấp tểnh nhã nhạc cho tới triều mới nhất, thân thích Nguyễn Trãi và Lương Đăng. Sự thắng phụ của phe nào thì cũng lại tuỳ nằm trong vô tình thế đương thời. Phép thiết triều của Lương Đăng tuy rằng bị đả kích dữ vẫn thắng thế. Có sự nhún nhường Khi Nguyễn Trãi dưng khánh đá được gật đầu đồng ý tuy nhiên Khi giành cãi gay go thì phe văn thần trung châu được nhắc cho thấy quyền lực tối cao là ở điểm đâu: Tham nghị Nguyễn Liễu bị xử “tội xứng đáng chém tuy nhiên được mệnh lệnh riêng biệt cho tới quí chữ vô mặt mũi, hành hạ cút châu xa xăm.” Cũng thắng thế là group người đem tin cậy tưởng thần túng bấn (như cứu giúp mặt mũi trăng, mặt mũi trời) vào một trong những triều đình còn vua quan lại với sinh hoạt cũ xưa (vua cố kỉnh cung phun chim, quan lại còn chăng lưới săn bắn bên trên khu đất kinh kì.) Tuy nhiên group trung châu lại thắng thế Khi viện dẫn lòng tin Nho giáo bên trên đồng vày như Khi xin xỏ cấm lối hát bá cổ, níu tay chân bên trên khu đất Thanh Hoá, xin xỏ cho tới công thần ngoài bám theo “quốc tính” / bọn họ Lê nhằm về bên bọn họ của tông tộc mình…

(Bai sử không giống cho tới VN-chương 9)

http://damau.org/archives/4073

Như vây bám theo Tạ Chí Đại Trường, Nguyễn Trãi nằm trong group nho thần, group văn quan lại trung châu sở hữu kỹ năng Nho hóa cao hơn nữa,  thường hay gọi là nhóm  Trần (Nguyễn Trãi là con cháu nước ngoài quan lại rộng lớn ngôi nhà Trần, nằm trong giới thượng lưu trí thức, khác hoàn toàn group Lê Sát xấu xa cố nông không nhiều chữ được tôi rèn qua chuyện trận mạc). Nhóm Trần này hiểu Nho rộng lớn, hiểu Hoa rộng lớn, còn  thái giám không nhiều chữ Lương Đăng nằm trong group xấu xa nông rộng lớn, dân dã rộng lớn, phiên bản xứ rộng lớn. Họ Tạ còn viết lách trực tiếp quy tắc bịa đặt nhạc của Lương Đăng là ”theo lòng tin dân tộc bản địa sở hữu sáng sủa tạo”.

Sự hòn đảo tuyến này (chính phe Lương Đăng mới nhất là phe dân tộc) tất cả chúng ta ko quí, tuy nhiên nếu như phát âm phiên bản sớ của group Nguyễn Trãi, Đào Công Soạn thì có vẻ như vì vậy.

Chính group Nguyễn Trãi chê Lương Đăng thực hiện nhạc rất khác quy tấp tểnh ngôi nhà Minh:

Nếu bám theo quy định ở trong phòng Minh, thì Khi vua ngồi ở cửa ngõ Phụng Thiên nên sở hữu ngai vàng báu, ni có duy nhất một năng lượng điện Hội Anh, lại chỉ mất sập vàng, nếu như dịch rời thì kiêng dè ko yên ổn, bịa đặt cả nhị loại cũng ko được, thế là lễ thức gì?

Đặc biệt group Nguyễn Trãi phản biện việc đem nhân tố phi Nho phi Hán vô vào lễ nhạc Lương Đăng:

Nay vua rời khỏi chầu, tấn công 108 giờ đồng hồ chuông, này là số đợt điểm tràng phân tử ở trong phòng sư.

Còn phụ thuộc vào câu

Lỗ cỗ ty đồng giám kiêm tri điển nhạc sự Lương Đăng dưng nhạc mới nhất phỏng bám theo quy định ở trong phòng Minh tuy nhiên thực hiện.

Mà nhận định rằng Nguyễn Trãi phản chưng Lương Đăng là phản chưng việc tế bào phỏng quy định nhạc Minh thì e là ko trúng. Cả Nguyễn Trãi và Lương Đăng nằm trong được giao phó trách nhiệm thực hiện nhạc phỏng Minh, tất yếu là chỉ phỏng thôi, sở hữu nhân tố không giống. Nguyễn Trãi không chỉ có trích biên chế của dàn nhạc và những loại nhạc (như GS Trần Văn Khê đã nhận được xét) chỉ phản chưng việc ” Nhưng Khi hành lễ thì các cụ thể vô cơ hội tấu nhạc có rất nhiều điểm cực kỳ sai”, sai ở đấy là sai với quy cơ hội Minh.

Đối chiếu với đời ni, những ông nhạc sĩ học tập đàng hoàng ăn chơi sành điệu am tường văn hóa truyền thống những loại (đồng giới với Nguyễn Trãi) rất có thể nức nở tán tụng cô Whitney Houston sở hữu thanh đới mạ vàng, chứ những cô cave, những anh giẫm xích lô và cho dù là những anh thực hiện to lớn tuy nhiên không nhiều chữ (đồng giới với Lương Đăng) chỉ quí nức nở loại Tuấn Vũ thôi, tiếp tục thấy sự phân tuyến của Tạ Chí Đại Trường là sở hữu hạ tầng.

Xem thêm: thời kỳ người ai cập thực hiện thờ cúng độc thần là…

Mà thời Nguyễn Trãi, toàn cầu bên phía ngoài so với cụ công cụ bà, chưa tồn tại nước Mỹ của cô ấy Whitney Houston, chỉ biết sở hữu nước Trung Hoa của ông Đỗ Phủ thôi.

Lịch sử là tất cả những gì vẫn xẩy ra chứ không hề nên là loại tao ham muốn nó nên xẩy ra.

This entry was posted on Tháng Hai 19, 2012 khi 3:41 chiều and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to lớn this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, hoặc trackback from your own site.